GRATIS FRAKT OVER HELE NORGE

Åpningstid 9.00 – 17.00. Fri frakt med standardforsendelse. Ved innførsel til Norge påløper 25% import moms fra statens side.

Personvern

Personvern

Vi er veldig glade for at du har vist interesse for vår virksomhet. Datasikkerhet er spesielt høyt prioritert for ledelsen av DELEKS Srl. Bruk av internetsidene til DELEKS Srl er mulig uten noen indikasjon på personopplysninger; Imidlertid, hvis en registrert ønsker å bruke spesielle foretakstjenester via nettstedet vårt, kan behandling av personopplysninger bli nødvendig. Hvis behandling av personopplysninger er nødvendig og det ikke er noe lovfestet grunnlag for slik behandling, får vi generelt samtykke fra den registrerte.

Behandlingen av personopplysninger, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert skal alltid være i tråd med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), og i samsvar med den landsspesifikke databeskyttelsen forskrifter som gjelder DELEKS Srl. Ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen vil bedriften vår informere allmennheten om arten, omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre informeres de registrerte ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen om rettighetene de har rett til.

Som kontrollør har DELEKS Srl implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre mest mulig fullstendig beskyttelse av personopplysninger behandlet gjennom dette nettstedet. Imidlertid kan internettbaserte dataoverføringer i prinsippet ha sikkerhetshull, så absolutt beskyttelse er kanskje ikke garantert. Av denne grunn står alle registrerte fritt til å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, f.eks. over telefon.


1. Definisjoner

DELEKS Srl databeskyttelseserklæring er basert på vilkårene som er brukt av den europeiske lovgiveren for vedtakelse av den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Vår databeskyttelseserklæring skal være leselig og forståelig for allmennheten, så vel som våre kunder og forretningspartnere. For å sikre dette, vil vi først forklare terminologien som brukes.

I denne databeskyttelseserklæringen bruker vi blant annet følgende vilkår:

 • a) Personopplysninger

  Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("registrert"). En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt med henvisning til en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske personens genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

 • b) Den registrerte

  Den registrerte er en identifisert eller identifiserbar fysisk person, hvis personopplysninger blir behandlet av den kontrolløren som er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Behandling

  Behandling er enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten med automatiserte midler, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, innhenting, konsultasjon , bruk, avsløring ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

 • d) Begrensning av behandlingen

  Begrensning av behandlingen er merking av lagrede personopplysninger med sikte på å begrense behandlingen i fremtiden.

 • e) Profilering

  Med profilering menes enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter som angår den fysiske persons ytelse på jobben, økonomiske situasjoner, helse , personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, beliggenhet eller bevegelser.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan tilskrives en spesifikk registrert uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at slik tilleggsinformasjon oppbevares separat og er underlagt teknisk og organisatorisk tiltak for å sikre at personopplysningene ikke tilskrives en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 • g) Kontrollør eller kontrollør som er ansvarlig for behandlingen

  Kontrollør eller kontrollør som er ansvarlig for behandlingen er den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndighet, etat eller annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålene og virkemidlene for behandlingen av personopplysninger; der formålene og virkemidlene for slik behandling bestemmes av unions- eller medlemslandets lovgivning, kan kontrolløren eller de spesifikke kriteriene for dens nominasjon fastsettes av unions- eller medlemslandets rett.

 • h) Prosessor

  Prosessor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren.

 • i) Mottaker

  Mottaker er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller et annet organ, som personopplysningene blir gitt ut til, enten det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en spesiell utredning i samsvar med unions- eller medlemslandets lovgivning, skal imidlertid ikke anses som mottakere; behandlingen av disse dataene av disse offentlige myndighetene skal være i samsvar med gjeldende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

 • j) Tredjemann

  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller organ annet enn den registrerte, kontrollerende, prosessor og personer som under direkte myndighet fra kontrolløren eller prosessoren er autorisert til å behandle personopplysninger.

 • k) Samtykke

  Samtykke fra den registrerte er enhver fritt gitt, spesifikk, informert og entydig indikasjon av den registrerte ønsker som vedkommende, ved en uttalelse eller ved en klar bekreftende handling, undertegner enighet for behandlingen av personopplysninger knyttet til han eller henne.


2. Navn og adresse på kontrolløren

Kontrollør for formålene med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR), andre databeskyttelseslover som gjelder i EUs medlemsstater og andre bestemmelser relatert til databeskyttelse er:

DELEKS S.r.l.

Via Industriale, 23

25028 Verolanuova (BS) Italy

VAT: IT02894400981

Telefon: +39 (0) 30 6585725

E-post: info@deleks.com

Nettsted: www.deleks-norge.com


3. Cookies

Internetsidene til DELEKS Srl bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som er lagret i et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt cookie-ID. En cookie-ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en karakterstreng som Internett-sider og servere kan tilordnes til den spesifikke nettleseren som informasjonskapselen ble lagret i. Dette gjør at besøkte internettsider og servere kan skille den individuelle nettleseren til datatemaet fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En spesifikk nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike cookie-IDen.

Gjennom bruk av informasjonskapsler kan DELEKS Srl gi brukerne av dette nettstedet mer brukervennlige tjenester som ikke ville være mulig uten cookie-innstillingen.

Ved hjelp av en informasjonskapsel kan informasjonen og tilbudene på nettstedet vårt optimaliseres med brukeren i tankene. Informasjonskapsler tillater oss, som tidligere nevnt, å gjenkjenne nettstedets brukere. Hensikten med denne anerkjennelsen er å gjøre det lettere for brukerne å bruke nettstedet vårt. Nettstedsbrukeren som bruker informasjonskapsler, f.eks. trenger ikke å legge inn tilgangsdata hver gang nettstedet åpnes, fordi dette overtas av nettstedet, og informasjonskapselen blir dermed lagret på brukerens datasystem. Et annet eksempel er cookien til en handlekurv i en nettbutikk. Nettbutikken husker artiklene som en kunde har plassert i den virtuelle handlekurven via en cookie.

Den registrerte kan når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler via nettstedet vårt ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes, og kan dermed benekte innstillingen av informasjonskapsler permanent. Videre kan allerede angitte informasjonskapsler slettes når som helst via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle populære nettlesere. Hvis den registrerte deaktiverer innstillingen av informasjonskapsler i nettleseren som brukes, er det ikke sikkert at alle funksjonene på nettstedet vårt kan brukes helt.


4. Innsamling av generelle data og informasjon

Nettstedet til DELEKS Srl samler en serie generelle data og informasjon når en registrert eller et automatisk system kaller opp nettstedet. Denne generelle data og informasjon lagres i serverloggfilene. Innsamlet kan være (1) nettlesertypene og -versjonene som er brukt, (2) operativsystemet som brukes av det aksesserende systemet, (3) nettstedet der et aksessystem kommer fra nettstedet vårt (såkalte henvisninger), (4) sub -nettsteder, (5) dato og klokkeslett for tilgang til nettstedet, (6) en Internett-protokolladresse (IP-adresse), (7) Internett-leverandøren av tilgangssystemet, og (8) alle andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på informasjonsteknologisystemene våre.

Når du bruker disse generelle data og opplysninger, trekker DELEKS Srl ikke noen konklusjoner om den registrerte. Snarere er denne informasjonen nødvendig for (1) å levere innholdet på nettstedet vårt riktig, (2) optimalisere innholdet på nettstedet vårt, så vel som dets annonse, (3) sikre langsiktig levedyktighet av informasjonsteknologisystemene og nettstedteknologien , og (4) gi rettshåndhevende myndigheter den informasjonen som er nødvendig for straffeforfølgelse i tilfelle et nettangrep. Derfor analyserer DELEKS Srl anonymt innsamlet data og informasjon statistisk, med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten til vårt foretak, og å sikre et optimalt beskyttelsesnivå for personopplysningene vi behandler. De anonyme dataene til serverloggfilene lagres separat fra alle personopplysninger som leveres av en registrert.


5. Registrering på vår hjemmeside

Den registrerte har muligheten til å registrere seg på nettstedet til kontrolløren med indikasjon av personopplysninger. Hvilke personopplysninger som overføres til kontrolløren bestemmes av den respektive inngangsmasken som brukes for registreringen. Personopplysningene som er registrert av den registrerte blir samlet inn og lagret utelukkende for intern bruk av kontrolløren, og for hans egne formål. Kontrolløren kan be om overføring til en eller flere prosessorer (f.eks. En pakktjeneste) som også bruker personopplysninger for et internt formål som kan tilskrives kontrolløren.

Ved å registrere på nettstedet til kontrolleren, lagres også IP-adressen - tilordnet av Internett-leverandøren (ISP) og brukt av den registrerte - dato og tidspunkt for registrering. Lagring av disse dataene skjer på bakgrunn av at dette er den eneste måten å forhindre misbruk av våre tjenester, og om nødvendig å gjøre det mulig å etterforske begått lovbrudd. For så vidt lagring av disse dataene er nødvendig for å sikre kontrolleren. Disse dataene blir ikke gitt videre til tredjepart med mindre det er en lovpålagt forpliktelse til å videreformidle dataene, eller hvis overføringen tjener målet med straffeforfølgelse.

Registreringen av den registrerte, med frivillig indikasjon av personopplysninger, er ment å gjøre det mulig for den registeransvarlige å tilby det registrerte innholdet eller tjenestene som bare kan tilbys registrerte brukere på grunn av arten av det aktuelle spørsmålet. Registrerte personer står når som helst fritt til å endre personopplysningene som er spesifisert under registreringen, eller å få dem fullstendig slettet fra datatilgangen til kontrolløren.

Den registeransvarlige skal når som helst levere informasjon på forespørsel til hver enkelt registrerte om hvilke personopplysninger som er lagret om den registrerte. I tillegg skal databehandleren korrigere eller slette personopplysninger på forespørsel eller indikasjon fra den registrerte, for så vidt det ikke er lovpålagte lagringsforpliktelser. Alle kontrollansatte er tilgjengelig for den registrerte i denne forbindelse som kontaktpersoner.


6. Abonnement på våre nyhetsbrev

På nettstedet til DELEKS Srl får brukerne muligheten til å abonnere på vårt foretaks nyhetsbrev. Inputmasken som brukes til dette formålet bestemmer hvilke personopplysninger som skal overføres, samt når nyhetsbrevet bestilles fra kontrolløren.

DELEKS Srl informerer sine kunder og forretningspartnere regelmessig ved hjelp av et nyhetsbrev om bedriftstilbud. Foretakets nyhetsbrev kan bare mottas av den registrerte hvis (1) den registrerte har en gyldig e-postadresse og (2) den registrerte registrerer seg for nyhetsbrevforsendelsen. En bekreftende e-post vil bli sendt til den e-postadressen som er registrert av en registrert for første gang for forsendelse av nyhetsbrev, av juridiske grunner, i dobbelt-opt-in prosedyren. Denne bekreftelses-e-posten brukes til å bevise om eieren av e-postadressen som den registrerte har autorisasjon til å motta nyhetsbrevet.

Under registreringen for nyhetsbrevet lagrer vi også IP-adressen til datasystemet som er tilordnet av Internett-leverandøren (ISP) og brukt av den registrerte på tidspunktet for registreringen, samt dato og klokkeslett for registreringen. Innsamling av disse dataene er nødvendig for å forstå (mulig) misbruk av e-postadressen til en registrert på et senere tidspunkt, og det tjener derfor målet om den juridiske beskyttelsen av kontrolløren.

Personopplysningene som samles inn som en del av en registrering for nyhetsbrevet, vil bare bli brukt til å sende vårt nyhetsbrev. I tillegg kan abonnenter på nyhetsbrevet bli informert på e-post, så lenge dette er nødvendig for driften av nyhetsbrevtjenesten eller en aktuell registrering, da dette kan være tilfelle i tilfelle endringer i tilbudet om nyhetsbrev, eller i tilfelle endring av tekniske omstendigheter. Det blir ingen overføring av personopplysninger samlet inn av nyhetsbrevtjenesten til tredjepart. Abonnementet på vårt nyhetsbrev kan avsluttes av den registrerte når som helst. Samtykke til lagring av personopplysninger, som den registrerte har gitt for forsendelse av nyhetsbrevet, kan når som helst tilbakekalles. For å tilbakekalle samtykke, finnes en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev. Det er også mulig å melde seg ut av nyhetsbrevet når som helst direkte på hjemmesiden til kontrolløren, eller å kommunisere dette til kontrolløren på en annen måte.


7. Nyhetsbrev -Tracking h4>

Nyhetsbrevet til DELEKS Srl inneholder såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er en miniatyrgrafikk innebygd i slike e-postmeldinger, som sendes i HTML-format for å muliggjøre innspilling og analyse av loggfiler. Dette tillater en statistisk analyse av suksessen eller fiaskoen med online markedsføringskampanjer. Basert på den innebygde sporingspiksel kan DELEKS Srl se om og når en e-post ble åpnet av en registrert, og hvilke lenker i e-posten ble kalt av registrerte.

Slike personopplysninger som er samlet inn i sporingspikslene i nyhetsbrevene, lagres og analyseres av kontrolleren for å optimalisere forsendelsen av nyhetsbrevet, samt for å tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev enda bedre til interessene til dataene. Emne. Disse personopplysningene vil ikke bli gitt videre til tredjepart. Registrerte har når som helst rett til å tilbakekalle den respektive separate samtykkeerklæringen som er utstedt ved hjelp av dobbeltopt-in-prosedyren. Etter et tilbakekall vil disse personopplysningene bli slettet av kontrolløren. DELEKS Srl ser automatisk et uttak fra mottak av nyhetsbrevet som et tilbakekall.


8. Kontakt mulighet via nettstedet

Nettstedet til DELEKS Srl inneholder informasjon som muliggjør en rask elektronisk kontakt til vårt foretak, samt direkte kommunikasjon med oss, som også inkluderer en generell adresse til den såkalte elektroniske posten (e-postadresse). Hvis en registrert kontakter kontrolløren via e-post eller via et kontaktskjema, lagres personopplysningene som sendes av den registrerte automatisk. Slike personopplysninger som overføres på frivillig basis av en registrert til den databehandleren, lagres med det formål å behandle eller kontakte den registrerte. Det overføres ingen personopplysninger til tredjepart.


9. Rutinemessig sletting og blokkering av personopplysninger

Den registeransvarlige skal behandle og lagre personopplysningene til den registrerte bare i den perioden som er nødvendig for å oppnå formålet med lagring, eller så langt dette er gitt av den europeiske lovgiver eller andre lovgivere i lover eller forskrifter som kontrolløren er underlagt.

Hvis lagringsformålet ikke er aktuelt, eller hvis en lagringsperiode foreskrevet av den europeiske lovgiveren eller en annen kompetent lovgiver utløper, blokkeres eller slettes personopplysningene rutinemessig i samsvar med lovkrav.


10. Den registreredes rettigheter

 • a) Bekreftelsesrett

  Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente bekreftelsen på kontrolløren om personopplysninger om ham eller henne blir behandlet eller ikke. Hvis en registrert ønsker å benytte seg av denne bekreftelsesretten, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos kontrolløren.

 • b) Innsynsrett

  Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente gratis kontroll av informasjonen om hans eller hennes personopplysninger til enhver tid og en kopi av denne informasjonen fra kontrolløren. Videre gir de europeiske direktiver og forskrifter den registrerte tilgang til følgende informasjon:

  • formålene med behandlingen;
  • kategoriene personopplysninger det gjelder;
  • mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli avslørt, særlig mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner;
  • der det er mulig, den planlagte perioden som personopplysningene vil bli lagret for, eller, hvis ikke mulig, kriteriene som er brukt for å bestemme den perioden;
  • eksistensen av retten til å be kontrolløren om retting eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen av personopplysninger angående den registrerte, eller å innvende mot slik behandling;
  • eksistensen av retten til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet;
  • der personopplysningene ikke blir samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om deres kilde;
  • eksistensen av automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4 i GDPR, og i det minste i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, samt betydningen og planlagt konsekvenser av slik behandling for den registrerte. Ul>

  Videre skal den registrerte ha rett til å innhente informasjon om personopplysninger blir overført til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon. Når dette er tilfelle, skal den registrerte ha rett til å bli informert om passende sikkerhetstiltak knyttet til overføringen.

  Hvis den registrerte ønsker å benytte seg av denne innsynsretten, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos kontrolløren.

c) Rett til utbedring

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente fra kontrolløren uten unødig forsinkelse av retting av unøyaktige personopplysninger om ham eller henne. Under hensyntagen til formålet med behandlingen, skal den registrerte ha rett til å fullføre ufullstendige personopplysninger, inkludert ved å gi en tilleggserklæring.

Hvis en registrert ønsker å utøve denne retten til utbedring, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos kontrolløren.

d) Rett til sletting (Rett til å bli glemt)

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å innhente fra den registeransvarlige sletting av personopplysninger om ham eller henne uten unødig forsinkelse, og kontrolløren skal ha plikt til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse der en av følgende begrunnelse gjelder, så lenge behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller behandlet på annen måte.
 • Den registrerte trekker tilbake samtykke som behandlingen er basert på i henhold til artikkel 6 nr. 1 (a) i GDPR eller artikkel 9 (2) i GDPR, og der det ikke er annen rettslig grunn for behandlingen.
 • Den registrerte motarbeider behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR, og det er ingen overordnede legitime grunner for behandlingen, eller den registrerte motsetter seg behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2 i GDPR.
 • Personopplysningene er behandlet ulovlig.
 • Personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i unions- eller medlemslandlovgivningen som kontrolleren er underlagt.
 • Personopplysningene er samlet inn i forhold til tilbudet om informasjonssamfunnstjenester nevnt i artikkel 8 nr. 1 i GDPR. Ul>

Hvis en av de nevnte grunnene gjelder, og en registrert ønsker å be om sletting av personopplysninger som er lagret av DELEKS Srl, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos kontrolløren. En ansatt i DELEKS Srl skal omgående sørge for at slettingsforespørselen blir etterkommet umiddelbart.

Hvis kontrolleren har offentliggjort personopplysninger og er forpliktet i henhold til artikkel 17 nr. 1 til å slette personopplysningene, skal kontrolleren, under hensyntagen til tilgjengelig teknologi og kostnadene for implementering, ta rimelige skritt, inkludert tekniske tiltak, for å informere andre kontrollører som behandler personopplysningene, om at den registrerte har bedt om sletting av slike kontrollører om koblinger til, eller kopi eller replikering av disse personopplysningene, så langt behandling ikke er nødvendig. Ansatte i DELEKS Srl ordner nødvendige tiltak i enkeltsaker.

e) Rett til begrensning av behandlingen

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å oppnå kontrollørens begrensning i behandlingen der ett av følgende gjelder:

 • Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte, i en periode som gjør det mulig for kontrolløren å verifisere nøyaktigheten til personopplysningene.
 • Behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og ber i stedet om begrensning av bruken av dem.
 • Kontrolløren trenger ikke lenger personopplysningene til behandlingen, men de er påkrevd av den registrerte for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
 • Den registrerte har motsatt seg behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR i påvente av bekreftelsen om den berettigede begrunnelsen til kontrolløren tilsidesetter den registrerte. Ul>

Hvis en av de nevnte vilkår er oppfylt, og en registrert ønsker å be om begrensning av behandlingen av personopplysninger som er lagret av DELEKS Srl, kan han eller hun når som helst kontakte en ansatt hos kontrolløren. Den ansatte i DELEKS Srl ordner begrensningen i behandlingen.

f) Rett til dataportabilitet

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å motta personopplysningene om ham eller henne, som ble gitt til en kontrollør, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Han eller hun skal ha rett til å overføre disse dataene til en annen kontrollør uten hindring fra den kontrolløren som personopplysningene er gitt til, så lenge behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR eller punkt (a) i GDPR artikkel 9 (2), eller på en kontrakt i henhold til artikkel 6 (1) artikkel 6 (1) i GDPR, og behandlingen utføres på automatiserte måter, så lenge behandlingen ikke er nødvendig for utførelsen av en oppgave som er utført i allmenhetens interesse eller for utøvelse av offisiell myndighet som er tilordnet kontrolløren.

Videre, når den utøver sin rett til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 nr. 1 i GDPR, skal den registrerte ha rett til å overføre personopplysninger direkte fra en kontrollør til en annen, der det er teknisk mulig og når det gjør så påvirker ikke andres rettigheter og friheter.

For å hevde retten til dataportabilitet, kan den registrerte når som helst kontakte enhver ansatt i DELEKS Srl.

i) Rett til å trekke tilbake samtykke til databeskyttelse

Hver registrert skal ha rett gitt av den europeiske lovgiveren til å trekke tilbake hans eller hennes samtykke til behandling av hans eller hennes personopplysninger når som helst.

Hvis den registrerte ønsker å utøve retten til å trekke tilbake samtykket, kan han eller hun når som helst kontakte noen ansatt i DELEKS Srl.


11. Rettslig grunnlag for behandlingen

Art. 6 (1) en GDPR fungerer som det juridiske grunnlaget for prosessering av operasjoner som vi får samtykke til for et spesifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part av, som tilfellet er, for eksempel når behandlingsoperasjoner er nødvendige for levering av varer eller for å tilby noen annen tjeneste, er behandlingen basert på artikkel 6 nr. 1 lit. b GDPR. Det samme gjelder slike prosesseringsoperasjoner som er nødvendige for å utføre forhåndsavtale, for eksempel i forbindelse med henvendelser angående våre produkter eller tjenester. Vårt selskap er underlagt en juridisk forpliktelse som behandling av personopplysninger krever, for eksempel for oppfyllelse av avgiftsforpliktelser, er behandlingen basert på Art. 6 (1) c GDPR. I sjeldne tilfeller kan behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å beskytte den registrerte eller en annen fysisk person. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis en besøkende ble skadet i selskapet vårt og hans navn, alder, helseforsikringsdata eller annen viktig informasjon måtte videreføres til lege, sykehus eller annen tredjepart. Da ville behandlingen være basert på Art. 6 (1) d GDPR. Endelig kunne behandlingsoperasjoner være basert på artikkel 6 nr. 1). f GDPR. Dette rettslige grunnlaget brukes til å behandle operasjoner som ikke er dekket av noen av de ovennevnte juridiske grunnlag, hvis behandling er nødvendig for formålene med de legitime interessene som forfølges av vårt selskap eller av en tredjepart, bortsett fra der slike interesser blir tilsidesatt av interessene, eller grunnleggende rettigheter og friheter for den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger. Slike behandlingsoperasjoner er spesielt tillatt fordi de er spesielt nevnt av den europeiske lovgiveren. Han mente at det kunne legges til grunn en legitim interesse dersom den registrerte er en klient til kontrolløren (betragtning 47 setning 2 GDPR).


12. De legitime interessene som kontrolløren eller en tredjepart forfølger

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på artikkel 6 nr. 1 lit. f GDPR vår legitime interesse er å drive virksomhet til fordel for alle våre ansatte og aksjonærer.


13. Periode som personopplysningene vil bli lagret for

Kriteriene som er brukt for å bestemme perioden for lagring av personopplysninger er den respektive lovpålagte lagringsperioden. Etter utløpet av den perioden slettes de korresponderende data rutinemessig, så lenge det ikke lenger er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten eller oppstart av en kontrakt.


14. Levering av personopplysninger som lovfestet eller kontraktsmessig krav; Krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt; Den registrertes plikt til å oppgi personopplysningene; mulige konsekvenser av manglende levering av slike data

Vi tydeliggjør at fremskaffelse av personopplysninger delvis er lovpålagt (f.eks. skatteregler) eller også kan være et resultat av kontraktsbestemmelser (f.eks. informasjon om avtalepartneren). Noen ganger kan det være nødvendig å inngå en kontrakt om at den registrerte gir oss personopplysninger, som deretter må behandles av oss. Den registrerte er for eksempel forpliktet til å gi oss personopplysninger når selskapet signerer en kontrakt med ham eller henne. Manglende fremskaffelse av personopplysningene ville føre til at kontrakten med den registrerte ikke ville kunne inngås. Før personopplysninger oppgis, må den registrerte kontakte en ansatt. Den ansatte avklarer for den registrerte om fremskaffelsen av personopplysningene er påkrevd i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelse av kontrakten, om det er en plikt til å oppgi personopplysningene og konsekvensene av manglende fremskaffelse av det personlige data.


15. Eksistens av automatisert beslutningstaking

Som et ansvarlig selskap bruker vi ikke automatisk beslutning eller profilering.

Media Law Advokater

phone wp mail